Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU DOLNY ŚLĄSK WITA

REGULAMIN SKLEPU DOLNY ŚLĄSK WITA

§ 1
[Informacje ogólne]
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Fundacji Open Mind – należy rozumieć przez to Fundację Open Mind z siedzibą we Wrocławiu, ul. Średzka
39A/4, 54-001 Wrocław, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435843, NIP 899-
273-89-82, REGON 021992442, reprezentowanym przez: Wioletę Król – Prezesa Zarządu, adres e-mail:
biuro@fundacjaopenmind.pl
b) Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep internetowy prowadzony przez Fundację Open Mind pod adresem
http:// www.dolnyslaskwita.pl
c) Towar – należy przez to rozumieć rzeczy będące w ofercie handlowej Sklepu d) Za „e-wydania” w rozumieniu
niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na wysłaniu na adres e-mail Klienta, takich treści cyfrowych
jak: e-książki, e-poradnika, e-prasa, e-książki audio.
e) Kupującym – osoba dokonująca zakupu Produktu przez formularz na stronie internetowej Sklepu, f)
Konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz.
1025 t.j.).
g) Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
h) Za „wadę fizyczną” rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru lub e-wydania z umową.
i) Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar lub e-wydanie
stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar lub e-wydanie jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także
jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem lub e-wydaniem wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu.
Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Towarów oraz e- wydań znajdujących się w ofercie Sklepu.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego
Kupującego.
Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Towary niezbędny jest komputer z dostępem do sieci
Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz
aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
§ 2
Klient wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty sklepu internetowego prezentowanej na stronie internetowe
www.dolnyslaskwita.pl i składa zamówienie korzystając z www. strony internetowej. Z chwilą złożenia
zamówienia w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją
zamówienia na podany przez siebie adres e-mail/ numer telefonu.
§ 3
Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy
zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i
opłata za przesyłkę. Maksymalny deklarowany czas realizacji zamówienia to 10 dni roboczych. Koszt dostawy nie
jest doliczany do e-wydań. Cena towaru nie zawiera podatku Vat.
§ 4
Sklep internetowy dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i e-wydaniach jak najdokładniej
odpowiadały rzeczywistości.
a) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania
w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny
towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny
towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub
wyprzedaży.
b) O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach i e-wydaniach podawane na stronach sklepu
internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 5
Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) jego potwierdzenie przez sklep internetowy, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta,
zawierające informacją o przyjęciu zamówienia,
b) a dodatkowo, z uwzględnieniem § 15 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu
płatności przez przelew bankowy albo w razie złożenia zamówienia dotyczącego e-wydania, wpłynięcie całej
należnej kwoty (ceny) na konto sklepu internetowego.
§ 6
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony sklepu internetowego w ciągu dwóch dni roboczych od
dnia jego złożenia, należy powiadomić sklep internetowy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie,
odpowiednio na adres: sklep@dolnyslaskwita.pl, lub pod numerem tel. 604 741 298.
§ 7
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów
w magazynie lub dostępności e-wydań. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży
przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania
zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu internetowego lub u
jej dostawców. O wyczerpaniu się zapasów sklep internetowy zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym sklep
internetowy informuje Klientów na stronie internetowej sklepu. Przy każdym towarze podany jest przewidywany
czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez
Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia ze sklepu internetowego do przewoźnika realizującego
dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez
Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych
towarów z zamówienia.
§ 8
O braku dostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru sklep internetowy powiadamia Klienta za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§ 9
W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki, ale
występują trudności z uzyskaniem zamówionych towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy,
zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).
§ 10
Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane
jest w dwóch odrębnych trybach. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty
w sklepie internetowym i przesłania na adres e-mail podany przez Klienta. Towary wysyłane są zgodnie z czasem
podanym pod opisem dotyczącym danego towaru.
§ 11
Z uwagi na to, że towary i e-wydania traktowane są jako osobne zamówienia to ich łączne zamawianie nie
skutkuje kumulacją łącznej wartości zamówienia, wartości e-wydań nie wlicza się do wartości zamówienia
(dotyczącego towarów) uprawniającej do bezpłatnej dostawy.
§ 12
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy
opisie każdego towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 7 dni). W przypadku trudności z
realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
§ 13
Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku
osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.
§ 14
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować tylko przed dokonaniem płatności na stronie sklepu
internetowego.
§ 15
Sklep internetowy oferuje następującą formę płatności za zamówione towary oraz e-wydania: Dotpay – towar
zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do sklepu internetowego od Dotpay, że o cała należność za towar
wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.
§ 16
W przypadku dokonania przez Klienta płatności za towar, złożone zamówienie może być anulowane drogą
telefoniczną poprzez kontakt pod numerem: 604 741 298 drogą mailową: sklep@dolnyslaskwita.pl. Anulować
można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do
odbiorcy, a w przypadku e-wydań, gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji. W przypadku e-wydań
anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.
§ 17
[Odstąpienie od umowy i reklamacja]
Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od
umowy powinno zostać złożone na w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w
którym Kupujący otrzymał produkt. Kupujący zwróci produkt bez wad.
Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do oświadczenia
należy dołączyć dowód zakupu produktu.
Zwrot płatności wraz z kosztami dostarczenia produktu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania
zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia Produktu (za
transport ze Sklepu do Kupującego). Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki według
tabeli kosztów wysyłki, bez względu na to jaki środek transportu został wybrany w momencie składania
zamówienia.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które
wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest nagranie
dźwiękowe lub wizualne lub produkt zapisany na informatycznym nośniku danych, dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku
dzienników, periodyków lub czasopism.
Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z
takimi przesyłkami.
Wszelkie Reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: sklep@dolnyslaskwita.pl, pisemnie na adres siedziby
Fundacji Open Mind, lub osobiście w siedzibie sklepu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni
roboczych.
§ 18
Sklep internetowy wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad
(rękojmia).
W stosunku do Konsumenta sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach
określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających
zastosowanie do sklepu internetowego.
Niezgodność towaru lub e-wydania z umową ma miejsce w szczególności, gdy:
a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z
okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na
towarze;
b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niezupełnym;
c) towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował sklep internetowy przy zawarciu umowy, a
sklep internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez sklep internetowy, chyba że
zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję
Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
§ 19
W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do sklepu internetowego.
Sklep internetowy Fundacji Open Mind nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za
pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z
opisem przyczyny reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną
niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem,
że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty
Polskiej.
Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku
braku takiej możliwości sklep internetowy zwróci należność za reklamowany towar.
Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże sklep
internetowy podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli sklep
internetowy nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że
reklamacja została uznana. Odpowiedź na e-reklamację sklep internetowy przekazuje Konsumentowi na wskazany
przez niego adres e-mail.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, sklep
internetowy przekaże Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail oświadczenie o:
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w
rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym
dla sklepu internetowego, albo
b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Jeżeli sklep internetowy nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, uznaje się, że wyraził zgodę
na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
§ 20
W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się ze sklepem internetowym pod adresem e-mail:
sklep@dolnyslaskwita.pl lub telefonicznie pod numerem: 604 741 298.
Za e-wydanie posiadające wadę fizyczną uznaje się plik, który posiada usterki techniczne.
Sklep internetowy nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez sklep internetowy
format oferowanych e-wydań, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach
sklepu internetowego pod danym e-wydaniem.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do sklepu
internetowego. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.
Do reklamacji e-wydań stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 6 i 7.
§ 21
[Przepisy końcowe]
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich
zamówień złożonych po tym dniu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Open Mind oraz na stronie internetowej Sklepu.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Kupujący może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH POPRZEZ SYSTEM DOTPAY.PL)

§1. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://fundacjaopenmind.pl, http://dolnyslaskwita.pl,
http://krzywykomin.pl, http://trampolinadokultury.pl, http://laboratoriumdesignuisztuki.pl,
http://ofensywasztuki.pl, http://krzywykomindlabiznesu.pl, http://kidsdesignspace.pl
2) „Usługodawca” – Fundacja OPEN MIND, KRS: 0000 435843 – ul. Średzka 39a/4, 54-001 Wrocław
3) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez
Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
4) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy
Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU
PL6342661860, numer REGON 240770255
6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego
działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej,
debetowej.
§2. Postanowienia ogólne
1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem.
3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
5) Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w
art. 888 Kodeksu cywilnego (t.j. umowy darowizny), która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz
Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.
6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w
art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od
formy czynności prawnej.
§3. Warunki korzystania z Serwisu
1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu
skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z Internetem;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów
hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej odpowiedni język
programowania, oraz że akceptuje pliki typu cookies;
d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2) Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się
z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane
ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
3) Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
§4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1) Umowa zostaje zawarta dobrowolnie z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne jest
posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
2) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług
świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania
przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad
tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do
zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
§5. Usługi
1) Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za
pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności
Usługodawcy.
2) Użytkownik może zdecydować się na regularne wsparcie działań Usługodawcy (zwanej dalej: „Subskrypcją”).
a. w celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie Fundacji;
b. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej
lub debetowej;
c. decydując się na Subskrypcję Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty
płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny;
d. rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Użytkownika strony internetowej konta
personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane Użytkownikowi za pomocą wiadomości email;
e. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie której adres otrzymamy w wiadomości email po
rozpoczęciu Subskrypcji;
f. Usługodawca nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Użytkownika; dane te przechowuje
operator płatności;
g. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzia umożliwiające przypisanie do
indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie
dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Usługodawcy;
h. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a
Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.
i. kolejne darowizny będą przekazywane co 30 dni.
j. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z
biurem Fundacji OPEN MIND, KRS: 0000 435843 – ul. Średzka 39a/4, 54-001 Wrocław wysyłając maila na
info@fundacjaopenmind.pl.
§6. Opłaty
Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.
§7. Dane osobowe
1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez
Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
przekazania Darowizny na cele statutowe.
3) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod
adresem e-mail: rodo@fundacjaopenmind.pl
4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku
prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem
na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych
oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia
podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące
dane:
a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika:
b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek
Usługodawcy kwoty Darowizny;
c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).
5) Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
6) Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym
czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.
7) Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
8) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
9) Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§8. Reklamacje
1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem
Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.
2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fundacjaopenmind.pl lub w formie
pisemnej na adres: Fundacja OPEN MIND, ul. Kawalerzystów 17/12, 53-004 Wrocław.
3) Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej potwierdzonego otrzymania.
4) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli
reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.
5) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie,
do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis
pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w
regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.
7) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
(platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.
§9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail
zawierającej w treści takie żądanie na adres z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca
ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.
2) Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej
Użytkownika z Usługodawcą.
3) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym mowa w ust. 1.
4) Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik
naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
5) O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem
wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w
Serwisie.
§10. Zmiany Regulaminu
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
przed dniem wejścia w życie zmian.
§11. Postanowienia końcowe
1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i
utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH FUNDACJI OPEN MIND

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH FUNDACJI OPEN MIND

Organizatorem warsztatów bezpłatnych jest Fundacja OPEN MIND z siedzibą w ul. Średzka 39A/4, 54-001
Wrocław, NIP 899-273-89-82 REGON: 021992442 KRS: 0000435843. Fundacja w dalszej części Regulaminu
zwana będzie Organizatorem).
Szczegóły dotyczące miejsc realizacji warsztatów (zwane dalej Miejscami) podawane będą przez
Organizatora na bieżąco w materiałach zapowiadających warsztaty na stronach internetowych Fundacji:
www.fundacjaopenmind.pl, www.krzywykomin.pl, www.dolnyslaskwita.pl (zwanymi dalej Stronami
Fundacji)
Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Miejscach
realizacji warsztatów, przy czym Fundacja każdorazowo poinformuje Uczestników o sposobach
zapoznania się z treścią Regulaminu Miejsca.
Rekrutacja na dane warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest każdorazowo na Stronach Fundacji.
Na każde warsztaty lub cykl warsztatów przewidziana jest osobna rekrutacja.
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronach
Fundacji i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się
poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie zadatku w wysokości 30 zł.
Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis warsztatu
wskazuje na inne kryterium. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną w
przeciągu 48 h po otrzymaniu zgłoszenia.
Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danych
warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym informowane
mailowo na adres wskazany w procesie rekrutacji. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w
warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z
listy rezerwowej.
Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach może zawierać zobowiązanie Uczestnika do udostępnienia
dodatkowych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia warsztatów.
Przy zapisie na warsztaty obowiązuje zadatek w wysokości 30 zł. Dostępne formy płatności poprzez
system DOTPAY Sp. z o.o. lub w inny wskazany w procesie rekrutacji sposób.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552
Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer
NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania listy obecności w
każdym dniu cyklu warsztatowego.
Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem na liście, po jego
ukończeniu przysługuje imienny certyfikat.
Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować bez
podawania przyczyny wysyłając maila na adres:rekrutacja.openmind@gmail.com, nie później jednak niż
na siedem dni przed ich rozpoczęciem. Rezygnacja w w wyznaczonym terminie uprawnia do pełnego
zwrotu zadatku. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji w wyznaczonym terminie,
Uczestnik traci zadatek, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego Regulamin
Jeśli Uczestnik, pomimo zakwalifikowania na warsztaty, nie stawi się na zajęcia, nie wpłaci zadatku i nie
poinformuje o tym Organizatora w sposób opisany w punkcie 13., wykluczony zostaje z rekrutacji na
zajęcia organizowane przez kolejne 3 miesiące.
Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy dla zajęć
warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w
zajęciach, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.
Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów, a także
noclegów lub zwrotu ich kosztów (niezależnie od czasu trwania cyklu warsztatów).
Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w
programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub
pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.
Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do wykorzystania wybranych prac wykonanych podczas
warsztatów w celach wystawienniczych, promocyjnych w ramach prowadzonej działalności.
Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach, filmach dla potrzeb promocyjnych
oraz sprawozdawczych Fundacji OPEN MIND oraz realizowanych przez Fundację projektów,
przeprowadzenia zajęć oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Organizatorem (zgodnie z ustawą z
dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania na terenie Miejsc realizacji warsztatów obowiązującego
Regulaminu Miejsca, przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Miejsca oraz
Organizatora w zakresie użytkowania przestrzeni Miejsca.